Digitaal GEDIFFERENTIEERD evalueren

Momenteel denkt iedereen na over hoe ze de evaluaties digitaal kunnen laten plaatsvinden. Een aantal collega’s doen dit op een gedifferentieerde manier. We verzamelden enkele praktijkvoorbeelden van digitaal gedifferentieerd formatief  (=tijdens het leerproces) en summatief  (= op eind van het leerproces) evalueren en presenteren ze onderaan in een padlet die verder aangevuld kan worden.

Als smaakmaker stellen we één voorbeeld van gedifferentieerd summatief evalueren uitgebreid aan jullie voor. Zin in meer: open dan de padlet onderaan het blogbericht.

Keuzemogelijkheden op vlak van lesinhoud en evaluatie opdracht

Keuzemogelijkheden inhoud cursus en opdracht

De docent voorziet de basistheorie (biotechnologie) in een uitgewerkte syllabus. Aanvullend kiezen de studenten in onderling overleg twee thema’s die extra aan bod zullen komen en worden uitgediept in de laatste lessenreeksen.

Voor de opdracht dienen studenten minimum twee wetenschappelijke onderzoekspapers en één review te raadplegen omtrent een biotechnologisch onderwerp. Ze krijgen de mogelijkheid om de opdracht individueel of per twee uit te voeren en brengen zelf een relevant onderwerp aan of kiezen eentje uit een lijst die voorzien wordt.

Opmerking: het merendeel van de studenten bracht zélf een onderwerp aan.

Keuzemogelijkheden evaluatie

  1. Opdracht:

Studenten kiezen zelf hoe ze willen aantonen dat ze zich verdiept hebben in hun biotechnologisch topic/techniek en hoe ze de wetenschappelijke papers en andere bronnen met elkaar hebben vergeleken. Ze krijgen hiervoor de keuze uit:

  1. paper: indienen via Toledo
  2. poster met mondelinge voorstelling: indienen via Toledo
  3. ingesproken presentatie (prezi, ppt, …): indienen via Toledo

De opdracht bestaat uit meerdere fasen en de student mag pas doorgaan na een ‘go’ van de docent en bespreking van de feedback.

In ‘normale’ omstandigheden volgt hierop een groepsgesprek  na het indienen van de papers of na de mondeling toelichting bij de poster of presentatie. Alle studenten (de evaluators alsook de studenten die de opdracht gemaakt hebben) worden dan beoordeeld op het beantwoorden van vragen, vraagstelling, diepgang en inzicht. Dit groepsgesprek werd geschrapt en geïntegreerd in het digitale mondelinge examen.

Opmerking: het merendeel van de studenten koos de ‘veilige’ optie en ging voluit voor het schrijven van een paper.

2. Examen:

Het examen bestaat uit twee delen: een schriftelijk gedeelte waarin de leerstof uit de hoorcolleges en een mondeling gedeelte (vervangt het oorspronkelijke groepsgesprek).

Het schriftelijk examen zal  via XToledo worden afgenomen. Zuivere reproductievragen zullen niet meer aan bod komen en de oorspronkelijke vragen op doorgroei en gevorderd niveau zullen aangepast worden, zodat ze via een open boek examen kunnen opgelost worden.

De belangrijkste wijziging situeert zich hier in het toevoegen van een individueel mondeling examen dat het groepsgesprek. Er wordt bewust geopteerd voor een individuele digitale mondelinge bevraging tijdens de examenperiode zodat de docent het merendeel van de leerstof kan aftoetsen.

Inhoudelijk worden er 3 topics besproken: het eigen uitgewerkte topic, daarnaast kiest elke student zelf 1 topic van de medestudenten uit en krijgen ze één topic toegewezen (dit om te vermijden dat bepaalde onderwerpen niet gekozen worden). Het doel is hier om alle werken kritisch te beoordelen (checklist voor evaluatie wordt voorzien) en om kritische vragen te stellen.

Dit mondelinge examen gebeurt zonder voorbereidingstijd (studenten hebben meer dan een maand de tijd om de opdrachten door te nemen en de link met de cursus te leggen).

Opmerking: een kleine extra werkdruk voor docent. In normale omstandigheden bereidt de docent ook de groepsgesprekken voor (opdrachten doornemen, beoordeling en vragen van evaluators bekijken, zelf vragen opstellen etc.). De docent dient nu extra vragen voor te bereiden omtrent de geziene leerstof en de link met de opdrachten + de vragen van het schriftelijke examen te herwerken en “open boek-proof” te maken.

Onderwijsgroep Technologie- vak- Annelies Roosens

Padlet

We verzamelden enkele praktijkvoorbeelden van digitaal gedifferentieerd formatief en summatief evalueren. Je vindt ze in onderstaande padlet. Deze padlet is verre van volledig maar vormt een mooie start die jullie zelf verder kunnen aanvullen. Zo inspireren we elkaar.

Op de padlet zit een moderatorsfunctie, aanvullingen worden pas zichtbaar na goedkeuring van de moderator.